Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2700521

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 lipca 2019 r.
II SA/Bk 512/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta Miasta S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody P. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość postanawia: umorzyć postępowanie sądowe,

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta S. wniósł do tutejszego Sądu skargę na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody P. z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) stwierdzające nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta S. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość Skarbu Państwa objętą realizacją inwestycji drogowej.

Wojewoda P. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

W piśmie z dnia 12 lipca 2019 r. Prezydent S. złożył oświadczenie, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi dokonane w rozpatrywanej sprawie jest dopuszczalne oraz skuteczne, dlatego w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 60 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.