Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892906

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2011 r.
II SA/Bk 495/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.).

Sędziowie NSA: Elżbieta Trykoszko, Danuta Tryniszewska-Bytys.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. i S. K. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.