Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881348

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 5 czerwca 2012 r.
II SA/Bk 256/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Stanisław Prutis, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder (spr.), sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - oddala skargę.-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.