Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880934

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 czerwca 2012 r.
II SA/Bk 241/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Roleder, Mirosław Wincenciak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lutego 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.