Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 31 marca 2015 r.
II SA/Bk 167/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Barbara Romanczuk, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sprawy ze skargi H. G. i H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia przyznać skarżącej H. S. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

H. S. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Dochód skarżącej stanowi emerytura skarżącej w kwocie 1.400 zł. Wnioskodawczyni poza 3/4 części domu o powierzchni (...) m2, nie posiada żadnych zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych (k. 26-27).

W uzasadnieniu swego wniosku skarżąca podniosła, że jest osobą starszą i schorowaną. Bieżące utrzymanie, koszty leczenia oraz specjalna dieta w całości pochłaniają uzyskiwane dochody.

Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) - prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Warunkiem przyznania przedmiotowego uprawnienia stronie, jest wykazanie przez nią, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Na wnioskodawcy spoczywa zatem ciężar dowodu, w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia pełnych kosztów postępowania.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów postępowania bez wywołania uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe, sytuacja materialna skarżącej uzasadnia tezę, iż nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż ze złożonego oświadczenia wynika, że sytuacja materialna H. S. uzasadnia przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni jest osobą starszą i wymagającą sukcesywnego leczenia. Jedynym dochodem skarżącej jest świadczenie emerytalne w wysokości 1.400 zł. Wnioskodawczyni poza 3/4 części niewielkiego domu, nie posiada żadnego innego majątku, zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Niewielki comiesięczny dochód wystarcza jej jedynie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych oraz pokrycie kosztów leczenia i stosowanie specjalnej diety.

Przedstawione okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu skarżącej, a także brak zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż skarżąca nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.