Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 949378

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 27 września 2011 r.
II SA/Bk 167/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Roleder (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 27 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. K., E. S., M. G., M. M., P. W. na uchwałę Rady Miasta B. P. z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta postanawia: odrzucić skargę E. S., M. G., M. M. i P. W.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 lutego 2011 r. do tutejszego sądu administracyjnego wpłynęła skarga M. J. K., E. S., M. G., M. M. i P. W. na uchwałę Rady Miasta B. P. z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...)w przedmiocie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Przewodniczący Wydziału zarządzeniami z 22 marca 2011 r. wezwał skarżących do uiszczenia wpisów sądowych od skargi w kwocie po 300 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 3-7). Przedmiotowe zarządzenia zostały doręczone: E. S. w dniu 28 marca 2011 r. (k. 24), pozostałym skarżącym - 29 marca 2011 r. (k. 25-28).

W wyznaczonym terminie skarżący złożyli wnioski o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego (k. 29-37).

W dniu 23 maja 2011 r. referendarz sądowy wydał zarządzenia o pozostawieniu wniosków: E. S., M. G., M. M. i P. W. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania, z uwagi na niezłożenie wniosków na urzędowym formularzu (k. 78-89). Natomiast postanowieniem z dnia 24 maja 2011 r. odmówił M. J. K. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego (k. 90). Na skutek odmowy przyznania wnioskowanej pomocy skarżący M. J. K. w dniu 3 czerwca 2011 r. uiścił żądany wpis sądowy (k.103).

W związku zaś z tym, iż zarządzenia referendarza sądowego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosków pozostałych skarżących o przyznanie prawa pomocy nie zostały zaskarżone, Przewodniczący Wydziału zarządzeniami z 22 czerwca 2011 r. wezwał E. S., M. G., M. M. i P. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie po 300 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 106-109).

W wyznaczonym terminie skarżący nie uiścili żądanych wpisów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący E. S., M.G., M. M. i P. W. do chwili obecnej nie uiścili żądanych wpisów, co uniemożliwia nadanie ich skardze dalszego biegu. W sytuacji, bowiem, gdy prawomocnie pozostawiono wnioski skarżących o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania i wezwano ich do uiszczenia wpisu sądowego, skarżący byli zobligowani do wykonania nałożonego obowiązku, pod rygorem odrzucenia skargi, o czym zostali prawidłowo pouczeni w wezwaniach z dnia 24 czerwca 2011 r.

Wobec powyższego Sąd, na mocy art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobligowany był do odrzucenia skargi E. S., M. G., M. M. i P. W.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.