Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
II SA/Bk 158/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2006 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki budynku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pani S. G. wniosła skargę na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania rozbiórki budynku.

W oparciu o zarządzenie Przewodniczącego tut. Wydziału z dnia 14 marca 2006 r. skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni formalnego braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi (dowód: zarządzenie - k. 1 akt, wezwanie - k. 6 akt).

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 22 marca 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 7 akt).

Mimo wezwania pani S. G. nie uzupełniła postulowanego braku formalnego skargi, nie uiszczając wpisu sądowego.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W B.

Uzasadnienie prawne

ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - w tym skargi - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, w innych - wpis stały.

Skarga wniesiona do Sądu dotyczy postanowienia P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2006 r. Nr (...), a wpis w niej został określony na kwotę 100 złotych.

Mimo upływu w dniu 29 marca 2006 r. ustawowego, siedmiodniowego terminu skarżąca nie uiściła żądanego wpisu sądowego. Powyższe uniemożliwia nadanie skardze dalszego właściwego biegu.

Skarga podlega więc odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).-