II SA/Bk 135/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2714633

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2019 r. II SA/Bk 135/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu A. D. reprezentowanego przez opiekuna prawnego C. M. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) lutego 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległości w opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) lutego 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło decyzję Burmistrza Miasta S. z dnia (...) grudnia 2018 r. i przekazało temu organowi do ponownego rozpoznania sprawę odmowy umorzenia należności z tytułu zaległości w opłatach za pobyt A. D. w domu pomocy społecznej.

Sprzeciw od decyzji SKO złożył do sądu administracyjnego A. D.

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2019 r. tutejszy sąd zawiesił postępowanie sądowe na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. - z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącego całkowicie ubezwłasnowolnionego i oczekiwanie na wyznaczenie opiekuna prawnego. Sąd posiadał informację o pozostawaniu w toku przed właściwym sądem rejonowym postępowania w przedmiocie ustanowienia opiekuna prawnego.

Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2019 r. tutejszy sąd na podstawie art. 128 § 1 pkt 3 p.p.s.a. podjął postępowanie sądowe z udziałem ustanowionego skarżącemu opiekuna prawnego C. M. Ustalono bowiem, że postanowieniem z dnia (...) lipca 2019 r. w sprawie (...) Sąd Rejonowy w B. IV Wydział Rodzinny i Nieletnich ustanowił dla całkowicie ubezwłasnowolnionego A. D. opiekuna w osobie C. M. Postanowienie jest prawomocne od dnia (...) lipca 2019 r.

Wezwano opiekuna prawnego do wypowiedzenia się, czy podtrzymuje skargę, a jeśli tak - do uzupełnienia jej braków formalnych przez podpisanie skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, a także do sprecyzowania zarzutów skargi w terminie 14 dni.

Odpowiadając na powyższe wezwanie opiekun prawny skarżącego wskazał w piśmie z dnia 12 sierpnia 2019 r., że nie podtrzymuje środka zaskarżenia i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie (k. 64).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe ze sprzeciwu podlega umorzeniu przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o skardze na podstawie art. 64b § 1 p.p.s.a.

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1); w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (pkt 2); gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3).

W sprawie niniejszej ustalono, że prawomocnym postanowieniem ustanowiono skarżącemu opiekuna prawnego. Wezwano opiekuna do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu przez jego podpisanie, czego wzywany w wyznaczonym terminie nie uczynił. Nadesłał wyjaśnienie, w którym oświadczył, że nie podtrzymuje środka zaskarżenia i wnosi o umorzenie postępowania.

Zauważyć należy, że w sprawie sprzeciw nie został podpisany, natomiast - z uwagi na wystąpienie możliwości uzupełnienia braków w zakresie zdolności procesowej - sąd zawiesił postępowanie do czasu uzupełnienia tych braków, dostrzegając możliwość prowadzenia postępowania, jeśli będzie to możliwe z przyczyn formalnych. Jednakże po wezwaniu przedstawiciela ustawowego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu, oświadczył on, że nie podtrzymuje środka zaskarżenia, co stanowi rodzaj oświadczenia o wycofaniu sprzeciwu. Wobec powyższego umorzenie postępowania (a nie odrzucenie skargi) odzwierciedla najlepiej skutek złożonego oświadczenia i bezprzedmiotowość dalszego prowadzenia postępowania.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 64b § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.