Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585846

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 29 listopada 2018 r.
II SA/Bk 131/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. C. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. C. reprezentowanej przez opiekuna prawnego W. C. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca J. C. reprezentowana przez opiekuna prawnego W. C. złożyła do sądu administracyjnego skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...), nakazującą W. C. rozbiórkę tymczasowego obiektu budowlanego typu "blaszak" przeznaczonego na cele gospodarcze w wymiarach w rzucie 2,20 m x 5,0 m, nietrwale związanego z gruntem, usytułowanego na nieruchomości o nr ew. (...) przy ul. (...) w B.

Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2018 r. WSA w Białymstoku odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na brak uzasadnienia wniosku. Postanowieniem z dnia (...) listopada 2018 r. wydanym w sprawie (...) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i podał, że rozpoznanie żądania wstrzymania wykonania aktu lub czynności i wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., nie może nastąpić wyłącznie na podstawie samego wniosku. Wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie, sąd administracyjny powinien w równym stopniu uwzględnić materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy i ocenić, czy występują przesłanki, od spełnienia których uzależnione zostało udzielenie ochrony tymczasowej. Podniesiono, że w niniejszej sprawie wniosek został zamieszczony w piśmie stanowiącym uzupełnienie skargi. Faktem jest, że nie został on oddzielnie uzasadniony. Jednakże okoliczności mogące ewentualnie przemawiać za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji strona zawarła w swoim pierwszym piśmie w sprawie, mimo że nie sformułowała stosownego wniosku. Nie bez znaczenia, zdaniem NSA, pozostaje także przedmiot decyzji objętej wnioskiem o zastosowanie ochrony tymczasowej, a mianowicie decyzja nakazująca rozbiórkę tymczasowego obiektu budowlanego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Warunkiem wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest wykazanie we wniosku okoliczności o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. - wystąpienia niebezpieczeństwa znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w wyniku wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Sąd podejmuje decyzję o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności na podstawie okoliczności wskazanych przez stronę skarżącą, ale także uwzględnia inne okoliczności, które mają znaczenie dla rozpoznania wniosku. Przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu winny być bowiem oceniane indywidualnie w każdej sprawie.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest żądanie wstrzymania wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że co do zasady wykonanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu już ze swej istoty rodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ewentualna szkoda poniesiona wskutek rozbiórki obiektu wiąże się bowiem przede wszystkim z utratą nakładów finansowych poniesionych na jego realizację, a także z poniesieniem nakładów finansowych w celu wykonania nałożonego obowiązku (por. postanowienie NSA z 24 lutego 2012 r., II OSK 385/12 - dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W ocenie Sądu już sam przedmiot wniosku w sposób wystarczający uprawdopodobnia wystąpienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy pamiętać, że zaskarżona decyzja została wydana na podstawie przepisów o charakterze sankcyjnym i tworzącym poważne konsekwencje dla strony skarżącej, w szczególności o charakterze ekonomicznym. W przypadku rozbiórki przedmiotowego obiektu budowlanego zaszłaby konieczność poniesienia określonych kosztów, a możliwość przywrócenia obiektu do stanu obecnego byłaby znacznie utrudniona. Tym bardziej, że jak wskazuje skarżąca budynek gospodarczy służy do przechowywania opału. Jego rozbiórka spowoduje trudności związane z funkcjonowaniem, albowiem skarżąca nie będzie miała gdzie składować opału służącego ogrzaniu mieszkania.

Mając powyższe na uwadze Sąd działając w oparciu o przepisy art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.