Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667037

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 marca 2015 r.
II SA/Bk 124/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Tomasz Oleksicki, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku zapłaty tytułem obciążenia kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży pojazdu postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

H. J. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonką T. J. Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowią renty chorobowe otrzymywane przez: skarżącego w wysokości 1.038,68 zł brutto (885,68 zł netto) oraz T. J. w kwocie 626,01 zł. Wnioskodawca nie posiada majątku, w tym zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych. H. J. jest osobą schorowaną - zdiagnozowana nieuleczalna choroba p., całość otrzymywanego świadczenia przeznacza na wyżywienie, środki czystości i lekarstwa (k. 18 - 21 i k. 24 - 25).

Do akt sprawy skarżący dołączył: dokumentację medyczną małż. J. (k. 22 - 23; k. 26 - 30); decyzje potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia (k. 24 - 25).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku H. J. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej.

W złożonym oświadczeniu wnioskodawca wykazał bowiem, iż źródłem utrzymania dwuosobowej rodziny są renty chorobowe, w tym skarżący otrzymuje świadczenie w wysokości 1.038,68 zł brutto (885,68 zł netto) k. 24 - 25, T. J. w kwocie 626,01 zł. Całość otrzymywanych świadczeń jest przeznacza na wyżywienie, środki czystości i lekarstwa. Małż. J. są osobami schorowanymi, wnioskodawca cierpi na chorobę p. (choroba a.d. - e.m.k. 27) oraz schorzenia k. (k. 22 - 23). T. J. choruje na s. (k. 30). Małż. J. nie posiadają majątku.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu rodziny, w zestawieniu z brakiem majątku oraz złym stanem zdrowia małż. J. pozwalają na stwierdzenie, iż H. J. nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w sprawie niniejszej Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.-

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.