Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 28 marca 2006 r.
II SA/Bk 119/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2006 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 673/04 na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych czynności postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Bk 673/04

Uzasadnienie faktyczne

Postępowanie w sprawie sygnatura akt II SA/Bk 673/04 zostało zakończone prawomocnym wyrokiem z dnia 24 marca 2005 r. oddalającym skargę pani J. K. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) sierpnia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych czynności.

Pismem procesowym z dnia 27 stycznia 2006 r. pani J. K. wniosła skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygnatura akt II SA/Bk 673/04. Jako podstawę wznowienia wskazała zaistnienie nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 280 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd na posiedzeniu niejawnym bada, czy skarga o wznowienie jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.

Z braku jednego z tych wymagań sąd odrzuci skargę o wznowienie postępowania. Ponadto w myśl art. 276 cytowanej ustawy do postępowania ze skargi o wznowienie postępowania stosuje się przepisy o postępowaniu przez sądem pierwszej instancji, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, I tak zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - w tym skargi - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w § 3 wskazuje, iż wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Na taką też kwotę został określony wpis w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze w oparciu o zarządzenie Przewodniczącego tut. Wydziału z dnia 20 lutego 2006 r. skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni formalnego braku skargi o wznowienie postępowania sądowego poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi (dowód: zarządzenie - k. 1 akt, wezwanie - k. 13 akt).

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 1 marca 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 14 akt).

Mimo upływu w dniu 8 marca 2006 r. ustawowego, siedmiodniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie, skarżąca nie uiściła żądanego wpisu sądowego. Powyższe uniemożliwia nadanie skardze o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 673/04 dalszego właściwego biegu.

Skarga o wznowienie podlega więc odrzuceniu na mocy art. 280 § 1 w zw. z art. 276 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).-