Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 1 marca 2006 r.
II SA/Bk 111/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA D. Tryniszewska-Bytys (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. - D. R. R. w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) grudnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 2 stycznia 2006 r. strona skarżąca otrzymała odpis decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 6 akt administracyjnych).

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. O sposobie zaskarżenia strona skarżąca została pouczona. Termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 1 lutego 2006 r.

Skarga została wniesiona jednocześnie do organu oraz do WSA w Białymstoku dnia 2 lutego 2006 r. (data stempla pocztowego k. 4 i 6), już po upływie ustawowego terminu.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

-

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga wniesiona po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu.

Z przyczyn przedstawionych powyżej na podstawie powołanego art. 58 § 1 pkt 2 u.p.s.a. skarga podlega odrzuceniu, o czym orzeczono jak w sentencji