Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 14 marca 2006 r.
II SA/Bk 110/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.K. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) grudnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wydanie nakazu zlikwidowania otworu okiennego w ścianie budynku. postanawia umorzyć postępowanie sądowe w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym z dnia (...) marca 2006 r. skarżący E.K. cofnął skargę. Cofnięcie skargi jest prawem strony skarżącej i co do zasady wiąże Sąd (art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uznając cofnięcie niniejszej skargi za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm).