Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 15 maja 2006 r.
II SA/Bk 109/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia (...) marca 2003 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, na które organ nie udzielił odpowiedzi, zostało złożone w dniu 14 października 2005 r., a zatem termin do wniesienia skargi upływał w dniu 13 grudnia 2005 r. Skarga zaś została wniesiona w dniu 16 stycznia 2006 r., a więc po upływie 60-dniowego terminu określonego ww. przepisem.

Na marginesie należy wskazać, że postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. oddalił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Mając powyższe na uwadze skarga jako spóźniona a więc niedopuszczalna na mocy art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) podlegała odrzuceniu.