Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 grudnia 2005 r.
II SA/Bk 1037/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Wojewody P. z dnia (...)września 2005 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. K. wniósł skargę na ostateczne postanowienie Wojewody P. z dnia (...) września 2005 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego.

W oparciu o zarządzenie Przewodniczącego tut. Wydziału z dnia 10 listopada 2005 r. skarżący został wezwany do usunięcia w terminie 7 dni braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz nadesłania

1 uwierzytelnionego odpisu skargi, pod rygorem odrzucenia skargi (dowód: zarządzenie - k. 1 akt, wezwanie - k. 7 akt). Wezwanie powyższe zostało wysłane na adres wskazany przez pana M. K. w skardze.

Niemniej jednak zostało ono złożone do akt ze skutkiem doręczenia na dzień

7 grudnia 2005 r., z uwagi na adnotację "adresat pod wskazanym adresem nie zamieszkuje". Skarżący nie uzupełnił postulowanych braków.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BIAŁYMSTOKU

Uzasadnienie prawne

ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi, w wypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 cytowanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Do chwili obecnej pan M. K. nie usunął braków formalnych skargi. Powyższe uniemożliwia nadanie skardze dalszego właściwego biegu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w kontekście art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd w Białymstoku, był zobligowany do odrzucenia skargi.