Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 20 grudnia 2005 r.
II SA/Bk 1017/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2005 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.T. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) września 2005 r. Nr (...) w przedmiocie zobowiązania do wykonania przeróbki wentylacji mechanicznej, przedłożenia dokumentacji powykonawczej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego tutejszego Wydziału z dnia 22 listopada 2005 r. skarżący pan A. T. został wezwany do wypowiedzenia się czy podtrzymuje skargę - wobec wydania decyzji z dnia (...) listopada 2005 r. uwzględniającej skargę, a w przypadku jej podtrzymywania usunięcia w terminie 7 dni braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 zł oraz nadesłania 3 podpisanych własnoręcznie odpisów skargi z dnia (...) października 2005 r. (dowód: zarządzenie - k.1 akt sprawy, wezwanie k. 7 akt sprawy).

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 listopada 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 10 akt sprawy).

Skarżący nie wypowiedział się czy podtrzymuje skargę oraz nie uzupełnił postulowanych braków.

Uzasadnienie prawne

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BIAŁYMSTOKU ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zobowiązuje sąd do odrzucenia skargi, w wypadku, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zakreślony skarżącemu termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 5 grudnia 2005 r.. Do tejże daty pan A. T. ich nie usunął. Nie wypowiedział się także czy ewentualnie cofa skargę.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, w kontekście art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, był zobligowany do odrzucenia skargi.