Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844490

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 18 lutego 2014 r.
II SA/Bk 1010/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć zawieszone postępowanie sądowe w sprawie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.