Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 20 grudnia 2006 r.
II SA/Bd 998/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Moniki H. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) 2006 r. Monika H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skarżąca zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 listopada 2006 r. została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącej dnia 6 listopada 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 23). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżąca nie uiściła wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął bezskutecznie z dniem 13 listopada 2006 r.

Ponadto skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Z kolei w myśl przepisu art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Natomiast zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wobec powyższego pismem z dnia 2 listopada 2006 r. skarżąca został wezwana w terminie 7 dni do usunięcia braków formalnych skargi przez jej podpisanie i nadesłanie 8 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych z pouczeniem, że nieusunięcie braków skargi w tym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej dnia 6 listopada 2006 r. Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w zakreślonym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął bezskutecznie z dniem 13 listopada 2006 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.