Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 stycznia 2007 r.
II SA/Bd 985/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Henryka P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 września 2006 r. Henryk P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.- zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 października 2006 r. został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 1 grudnia 2006 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez niego zakresie.

W związku z uprawomocnieniem się powyższego postanowienia skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 grudnia 2006 r. został ponownie wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia, wpisu w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania doręczono skarżącemu dnia 27 grudnia 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 39). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niego upłynął bezskutecznie z dniem 3 stycznia 2007 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.