Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613691

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 listopada 2014 r.
II SA/Bd 980/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.).

Sędziowie WSA: Leszek Tyliński, Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 listopada 2014 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza L. z dnia (...) czerwca 2014 r. nr (...),

2.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we (...) (zwane dalej "Kolegium"), na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm., zwanej w skrócie "k.p.a.") w zw. z art. 7 pkt 5 oraz art. 8 pkt 3a i art. 11a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm., zwanej w skrócie "u.ś.r."), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta (...) z dnia (...), który Burmistrz:

1.

uchylił w całości decyzję Dyrektora MOPS w (...) z dnia (...) w sprawie przyznania skarżącej M. B. świadczeń rodzinnych na córkę E. J. B,

2.

odmówił przyznania skarżącej zasiłku rodzinnego na córkę w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.,

3.

odmowie przyznania skarżącej dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (córki) w okresie od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.

W uzasadnianiu decyzji organ odwoławczy wskazał następujący stan sprawy.

Organ pierwszej instancji w uzasadnieniu decyzji z dnia (...) stwierdził, że na okres zasiłkowy 2009 - 2010 skarżąca na mocy decyzji z 13 listopada 2009 r. miała przyznane prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Powołując się na treść art. 11a u.ś.r. oraz wobec złożonego oświadczenia strony z dnia 3 grudnia 2012 r. w zakresie uznania dziecka przez ojca od 16 kwietnia 2009 r. organ podał, że nie spełnia ona wymogów określonych w ustawie do przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka a także samego zasiłku rodzinnego. W przedmiotowej sprawie zostało wznowione postępowanie, ponieważ na dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych strona miała wiedzę, że ojciec dziecka jest znany.

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca wniosła o jej uchylenie i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

Jako uzasadnienie swego stanowiska podniosła, że nie rozumie na jakiej podstawie organ przyznał zasiłek rodzinny skoro jej nie przysługiwał. Pobierała także dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w sytuacji gdy nie były zasądzone alimenty. Zarzuciła organowi, że przez tyle lat nie skontrolował czy są podejmowane kroki w celu zasądzenia alimentów czy też uznania dziecka. Nie została odpowiednio pouczona i nie został jej przedstawiony przepis wskazujący, iż jej obowiązkiem z chwilą uznania dziecka jest niezwłoczne powiadomienie organu.

Kolegium rozpoznając sprawę ustaliło i zważyło, że z przedłożonych akt sprawy wynika, iż na wniosek strony z (...) r. decyzją z (...) r. zostało ustalone uprawnienie do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka. Podstawę tego rozstrzygnięcia stanowił m.in. odpis zupełny aktu urodzenia nr (...) z (...), z którego wynikało, że ojciec dziecka jest nieznany.

Przywołując treść przepisów art. 7 pkt 5 i art. 11a u.ś.r. organ odwoławczy stwierdził, że w tych okolicznościach faktycznych i prawnych, przy samotnym wychowywaniu dziecka, którego ojciec był nieznany według przedłożonego aktu urodzenia, strona nabyła uprawnienie do zasiłku rodzinnego a także do dodatku do tego zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

W dniu 3 grudnia 2012 r. skarżąca złożyła oświadczenie o uznaniu dziecka przez ojca od 16 kwietnia 2009 r., załączając odpis zupełny aktu urodzenia z (...) r. Tym samym strona, mimo pozostawania osobą samotnie wychowującą dziecko, nie spełnia przesłanek określonych w art. 11a u.s.r., ponieważ ojciec dziecka był znany.

Organ wskazał, że ustanie prawa do wskazanego wyżej dodatku następuje z chwilą ustalenia ojcostwa dziecka (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011 r. sygn. akt IV SA/Po 656/2011).

Kolegium stwierdziło, że zgodnie z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi który wydał decyzję. W odniesieniu do przesłanki "nowego dowodu", w doktrynie i orzecznictwie wyrażane jest stanowisko, zgodnie z którym jeżeli nawet dany dowód nie istniał w dniu wydania decyzji, lecz został wygenerowany w terminie późniejszym, to jednak wynikająca z tego dowodu okoliczność faktyczna jako mogąca istnieć w dniu wydania "inkryminowanej" decyzji, może uzasadniać wznowienie postępowania. Kolegium stwierdziło, że bezspornym pozostaje, iż w dniu wydawania decyzji z dnia 13 listopada 2009 r. istniała nowa okoliczność, która nie była znana organowi, mimo że strona wiedzę o uznaniu dziecka posiadała od 16 września 2009 r. Burmistrz Miasta (...) wznowił postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją z dnia (...) r. uwzględniając, że w dniu wydania decyzji ojciec dziecka był znany i nie były zasądzone alimenty z wyłączeniem przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 u.ś.r., jako nowa istotna, nieznana organowi okoliczność. Strona nie miała uprawnienia do zasiłku rodzinnego i w konsekwencji do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Organ odwoławczy w dalszej kolejności przytoczył treść art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. i stwierdził, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wprost określają przesłanki stanowiące podstawę uprawnienia do przedmiotowych świadczeń. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do tych świadczeń jest postępowaniem na wniosek strony, strona we wniosku podpisała stosowne pouczenie o warunkach ich przyznania mając wiedzę o uznaniu dziecka przez ojca. Zdaniem organu zarzut strony o zaniechaniu obowiązku pouczenia przez organ o konieczności poinformowania organu o okolicznościach mających wpływ na uprawnienie do świadczeń jest bezpodstawny.

M. B. w skardze na powyższą decyzję Kolegium wniosła o jej uchylenie w całości, zarzucając:

- nie rozpatrzenie części odwołania poprzez brak jakiegokolwiek wyjaśnienia, dlaczego Kolegium uznało decyzję o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego za uzasadnioną,

- naruszenie, wyrażonej w art. 8 k.p.a., zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa,

- naruszenie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. poprzez błędne uznanie, iż w sprawie pojawiły się nowe dowody.

W uzasadnieniu skarżąca podkreśliła, że organ administracji ograniczył rozważania do kwestii dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Nie wyjaśnił w żaden sposób, dlaczego uznał decyzję o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego za uzasadnioną. Skarżąca ponowiła również zarzuty odwołania, iż nie została należycie pouczona o obowiązku zawiadomienia o późniejszym uznaniu dziecka przez jego domniemanego ojca (naruszenie art. 8 k.p.a.). Zakwestionowała również ocenę, że uznanie dziecka (nastąpiło "wstecznie") stanowi dowód w sprawie, nieznany organowi. Dowód ten istniał i był znany organowi, albowiem to Burmistrza (...) (poprzez USC) sporządził akt stanu cywilnego i odebrał oświadczenie o uznaniu dziecka.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wniosło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Kontrola sądu administracyjnego, zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) i art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej "p.p.s.a.") polega na badaniu zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych. Kontrola ta sprowadza się do zbadania, czy w toku rozpoznania sprawy organy administracji publicznej nie naruszyły prawa materialnego i procesowego w stopniu istotnie wpływającym na wynik sprawy. Przy czym ocena ta jest dokonywana według stanu i na podstawie akt sprawy istniejących w dniu wydania zaskarżonego aktu. Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada oficjalności, zgodnie z którą sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że zaskarżona decyzja zakończyła, wszczęte z urzędu, nadzwyczajne postępowanie administracyjne tj. postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończanego decyzją ostateczną wydana w postępowaniu dotkniętym istotnymi wadami.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, w dniu (...) r. skarżąca złożyła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w (...) (dalej MOPS) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka E. B. W części III wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o treści:

"- zapoznałam się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

- jestem panną/ kawalerem/ osobą pozostającą w separacji/ osobą rozwiedzioną/ wdową/ wdowcem/,

- nie wychowuje wspólnie z drugim rodzicem co najmniej jednego dziecka,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone" (bez jakichkolwiek skreśleń). Skarżąca podpisała również oświadczenie zwarte w Części VII wniosku. Do wniosku skarżąca dołączyła wyłącznie zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), do wniosku o zasiłek rodzinny należało dołączyć między innymi skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka (§ 2 ust. 2 pkt 2), kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (pkt 10), odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany (pkt 11), odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego (§ 2 ust. 2 pkt 12). Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza: 1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub 2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub 3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców (§ 4 rozporządzenia). Wbrew twierdzeniom organów, z akt administracyjnych sprawy wynika, że wraz z wnioskiem z dnia 3 września 2009 r. o zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem, skarżąca nie złożyła żadnego ze wskazanych wyżej dokumentów.

Wobec tego stwierdzić należy, że przedmiotowy wniosek inicjujący konkretne postępowanie administracyjne był niekompletny, nie odpowiadał wymogom prawa, zatem nie nadawał się do rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. W myśl przepisu art. 24a u.ś.r., w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (ust. 1). W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (ust. 2). Nie jest w takim wypadku możliwe wydanie jakiejkolwiek decyzji - pozytywnej czy negatywnej.

Decyzją z dnia (...) przyznano na rzecz skarżącej zasiłek rodzinny w okresie: listopad 2009 do października 2010 w wysokości 68 zł miesięcznie oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka na ww. okres w wysokości 170 zł miesięcznie.

Postanowieniem z dnia (...) Burmistrz Miasta (...), na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 w zw. z art. 147 i art. 149 § 1 k.p.a. oraz art. 20 ust. 3 u.s.r., wznowił z urzędu postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych przyznanych skarżącej decyzją ostateczną z dnia 13 listopada 2009 r. W uzasadnieniu organ wskazał, że podczas podejmowania powyższej decyzji nie miał wiedzy o okolicznościach mających wpływ na przyznanie świadczeń rodzinnych skarżącej na jej córkę. Skarżąca nie poinformowała bowiem podczas składania wniosku w dniu (...). w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na o fakcie uznania jej córki przez biologicznego ojca. W aktach organu znajduje się odpis zupełny aktu urodzenia tłumaczony z języka włoskiego na język polski, w którym zgodnie z oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym sporządzonym w dniu (...) B. E. J. została uznana jako córka biologiczna przez P. R. N.

W tym miejscu należy zakwestionować stwierdzenia zawarte w powyższym uzasadnieniu, albowiem pozostają one w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Zwrócić należy uwagę, co akcentuje wszakże organ odwoławczy, iż świadczenia rodzinne są przyznawane na wniosek uprawnionego podmiotu, na określony ustawowo okres zasiłkowy. Z upływem tego okresu decyzja nie wywołuje już dalszych skutków prawnych. Kolejny wniosek inicjuje zatem odrębne postępowanie administracyjne w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy. W toku każdej indywidualnej sprawy administracyjnej to na organie ciążył obowiązek ustalenia stanu faktycznego, wyjaśnienia stronie przesłanek przyznania świadczenia rodzinnego w przypadku samotnego wychowania dziecka, ustalenia czy ewentualnie ojciec dziecka jest nieznany i.t.d., w rozumieniu stosownych przepisów prawa. Jak już wskazano z akt sprawy wynika jednoznacznie, że składając wniosek 3 września 2009 r. skarżąca nie złożyła żadnych koniecznych w tych okolicznościach dokumentów, nie wynika, iżby odebrano od niej oświadczeni co do tego czy ojciec dziecka jest znany czy nie, czy żyje, czy ma zasądzone alimenty. Organ nie wezwał także do uzupełnienia niekompletnego wniosku, a wbrew wymogom procedury administracyjnej (art. 24a u.ś.r., art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a.) rozpoznał wniosek niekompletny i bez koniecznych dla ustalenia okoliczności sprawy dokumentów.

Zakładając, co w niniejszej sprawie jest wysoce prawdopodobne, że organ administracji z naruszeniem zasad postępowania oparł się na domniemaniu, że nie zmieniły się okoliczności sprawy od czasu złożenia wcześniej poprzednich wniosków o zasiłek rodzinny, nie może bez wyjaśnienia przyczyn własnych zaniedbań proceduralnych, ponownie rozpatrując sprawę, czynić stronie zarzutów dotyczących niepoinformowania o okolicznościach, które wszakże zaistniały już w okresie poprzedzającym złożenie wniosku (...) r.

W sytuacji zatem, w której niekompletny i niezupełny wniosek został rozpoznany mimo braku dokumentów, bez dokonania wezwania określonego w ww. przepisie, zachodzi również uzasadnione przypuszczenie, że nie został przez organ przyznający świadczenie właściwie ustalony stan faktyczny. Trudno także, bez wyjaśnienia tej kwestii, obecnie rozstrzygać czy prawidłowo wyjaśniono stronie przesłanki przyznania świadczeń w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, oraz konsekwencje uznania dziecka dokonanego za granicą RP i związane z tym obowiązki konieczne do skutecznego ubiegania się o świadczenia rodzinne przez osobę samotnie wychowująca dziecko. Wskazać jednak należy, iż przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustalenie, czy skarżąca pobrała przyznane jej ostateczną decyzją świadczenia nienależnie, w szczególności czy została prawidłowo w okolicznościach jej sprawy pouczona, czy świadomie i celowo zataiła przed organami fakt dokonania uznania dziecka już w kwietniu 2009 r. Przedmiot kontroli sądu w niniejszym postępowaniu stanowi wyłącznie decyzja wydana w trybie wznowieniowym ponownie rozstrzygająca, po wyjściu na jaw okoliczności uznania dziecka przez ojca, jaki okoliczność ta ma wpływ na przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w spornym okresie.

Z akt administracyjnych wspólnych dla kilku spraw toczących się przed Sądem, w tym sprawy dotyczącej wcześniejszego okresu zasiłkowego (sygn. akt II SA/Bd 983/14) wynika w istocie, że w maju 2008 r. wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń rodzinnych skarżąca złożyła w MOPS następujące dokumenty:

- odpis zupełny aktu urodzenia B. E. J. (ur. (...)) z dnia 9 kwietnia 2008 r. nr (...) wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w (...) (k.5) dane matki: B. M. M., danych ojca nie określono, w uwagach wpis, że akt sporządzono na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w (...) z dnia (...). Na akcie tym umieszczona została również wzmianka dodatkowa o treści "Na podstawie art. 42 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego wpisano nazwisko: "B." imię: "K." jako imię ojca (...) r." Dokument został poświadczony za zgodność z treści aktu w księdze urodzeń w dniu (...).

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia B. E. J. (ur. (...) z dnia (...) imię i nazwisko ojca: K. B., imię i nazwisko matki M. M. B. (k.9),

- odpis części 2 aktu urodzenia seria (...) B. E. J. sporządzonego (...). sporządzonego w (...), potwierdzającego fakt jej urodzenia (...) z naturalnego związku M. M. B. obywatelki Polski (wraz z tłumaczeniem na język polski).

Przy wniosku z (...) brak jakichkolwiek dokumentów dotyczących urodzenia dziecka oraz ustalenia jego ojca.

Z analizy wspólnych akt administracyjnych wynika natomiast, że w dniu (...) r. skarżąca złożyła w MOPS w (...) oświadczenie, że "prosi o wstrzymanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznanego decyzją z dnia (...). Prośbę swoją motywuję tym, że ojciec dziecka uznał dziecko od (...) Proszę o uchylenie decyzji od 1.12.12". Wraz z tym oświadczeniem strona przedłożyła

- odpis zupełny aktu urodzenia B. E. J. (ur. (...)) z dnia (...) wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w (...) dane matki: B. M. M., danych ojca nie określono, w uwagach wpis, że akt sporządzono na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w (...) z dnia (...). Na dokumencie tym umieszczone zostały wzmianki dodatkowe o treści "Na podstawie art. 42 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego wpisano nazwisko: "(...)" imię: "(...)" jako imię ojca (...)." oraz "zgodnie z oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym sporządzonym w dniu (...). notariusza w (...) B. E. J. została uznana jako córka biologiczna P. R. N. urodzonego w m. (...) dnia (...). Dziecko nosi nazwisko matki B. (...), dnia (...). Zgodność powyższego odpisu z treścią aktu w księdze urodzeń została poświadczona w dniu (...).

- kopię decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia (...)), którą na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, wpisano do księgi urodzeń roku (...) USC w (...) akt urodzenia sporządzony w (...), na podstawie odpisu aktu urodzenia wydanego w języku włoskim i jego urzędowego przekładu w języku polskim,

- odpis zupełny aktu urodzenia cześć (...) sporządzony przez Gminę (...) w języku włoskim wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, z którego wynika, że na akcie urodzenia znajduje się dopisek "(...) została uznana jako córka biologiczna (...) urodzonego w m. (...). zgodnie z oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym sporządzonym dnia (...) przez (...), notariusza w (...)." (niewidoczna data dokonania tej wzmianki)

Nadto z dokumentu wynika, że B. E. J. uzyskała obywatelstwo włoskie z urodzenia w myśl art. 2 ust. 1 ustawy 91/1992. Zaświadczenie Prezydenta Miasta wpisane do rejestrów obywatelskich Gminy (...) dnia (...). Zgodność przekładu powyższego dokumentu na język polski została potwierdzona przez ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w (...) w dniu (...).

W aktach sprawy znajduje się również wyrok Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) zasadzający od pozwanego (...) na rzecz małoletniej B. E. J. alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie, płatne do rąk (...) wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat poczynając od dnia 12 grudnia 2011 r.

W toku prowadzonego wcześniej przez organy postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w dniu 17 lipca 2013 r. skarżąca, pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczyła, że:

1.

wiedzę o uznaniu dziecka posiada od kwietnia 2009 r., 2. uznanie dziecka i dokonanie stosownej adnotacji w akcie urodzenia nastąpiło z inicjatywy ojca, 3. akt urodzenia córki oraz stosowne dokumenty zostały przesłane przez Ambasadę Polską w (...) na przełomie listopada 2011 r. Sprawa o alimenty odbyła się 12 grudnia 2011 r., wyrok sądu uprawomocnił się 12 marca 2012 r., 4. uznanie dziecka odbyło się w obecności obojga rodziców i notariusza, jako matka musiała wyrazić zgodę na uznanie dziecka przez ojca. (k.91).

Postanowieniami z dnia (...) organ umorzył, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w zw. z art. 20 i art. 3 u.ś.r postępowanie wszczęte (...) w sprawie ustalenia kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych skarżącej na mocy decyzji z dnia 13 listopada 2009 r. (k. 131 akt adm.) oraz postępowanie wszczęte 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych na podstawie decyzji z 13 listopada 2009 r. (k. 127 akt adm.).

W takim stanie sprawy Burmistrza Miasta (...) wznowił postępowanie w niniejszej sprawie, jak już wskazano postanowieniem z dnia 28 marca 2014 r. (k. 134 akt adm.). W ocenie Sądu zgodzić należy się z organem, iż zgromadzony materiał dowodowy dawał podstawy do wszczęcia przez organ z urzędu postępowania wznowieniowego, na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. Zgodzić się bowiem należy, że ujawnione w niniejszej sprawie w 2012 r. nowe dowody (tekst jedn.: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - B. E. J. ze wzmianką o uznaniu dziecka przez jego ojca (...) dokonanym (...). i uznaniu obywatelstwa włoskiego sporządzony w (...)), a w szczególności wynikające z tych dokumentów urzędowych nowe (dla organu) okoliczności faktyczne mogą być istotne dla sprawy przedmiotowych świadczeń rodzinnych, przyznanych na skutek wniosku (...) z dnia 3 września 2009 r. Okazało się bowiem, że od kwietnia 2009 r. ojciec dziecka wnioskodawczyni jest znany, z kolei alimenty zostały zasądzone dopiero wyrokiem z dnia 12 marca 2012 r., co w konsekwencji skutkuje innymi przesłankami przyznania świadczeń rodzinnych.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że kwalifikowane wady postępowania mogą stanowić podstawę wznowienia postępowania niezależnie od tego czy wadliwość wynika z okoliczności spowodowanych przez stronę czy przez organ. Jedynie na marginesie można wskazać, iż okoliczności te mogą mieć ewentualnie znaczenie przy ustalaniu, czy przedmiotowe świadczenia rodzinne zostały pobrane nienależnie, co nie stanowi jednak przedmiotu niniejszej sprawy sądowoadministracyjnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w orzecznictwie podkreśla się, a pogląd ten podziela Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, że nie w każdej sytuacji koniecznym warunkiem orzekania o ustaleniu czy świadczenia rodzinne, przyznane ostateczną decyzją zostały pobrane nienależnie, w rozumieniu art. 20 u.ś.r. jest uprzednie wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji przyznającej świadczenie (po upływie okresu na który świadczenia przyznano).

W uzasadnieniu wydanej w postępowaniu wznowieniowym decyzji z dnia (...) r. organ I instancji, niezgodnie z okolicznościami niniejszej sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym, wskazał, że skarżąca w dniu 3 września 2009 r. złożyła wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka na córkę B. E. J. "wraz z wymaganymi dokumentami". Wbrew sugestii organu złożenie przez stronę wraz z wnioskiem w 2008 r. dokumentów nie uprawniało organu do odstąpienia od żądania stosownych dokumentów do wniosku złożonego później o nowe świadczenia w innym okresie zasiłkowym.

Uzasadniając podstawy wznowienia organ, pomijając całkowicie własne zaniedbanie i rozpoznanie wniosku złożonego bez stosownych dokumentów wskazał, że z oświadczenia skarżącej z 3 grudnia 2012 r. wynika, że w dacie składania wniosku o przyznanie spornych świadczeń rodzinnych tj. 3 września 2009 r. wnioskodawczyni posiadała wiedzę o okoliczności uznania jej dziecka B. E. J. przez biologicznego ojca (...), bowiem uznanie dziecka i dokonanie stosownej adnotacji na akcie urodzenia nastąpiło z inicjatywy ojca, sprawa o alimenty odbyła się 12 grudnia 2011 r., a wyrok sądu zasądzający alimenty uprawomocnił się 12 marca 2012 r.

Organ przywołał treść art. 11a ust. 1 u.ś.r., stanowiący, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1)

drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2)

ojciec dziecka jest nieznany;

3)

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Organ przywołał również art. 7 pkt 5 u.ś.r., zgodnie z którym zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a)

rodzice lub jedno z rodziców nie żyje.

b)

ojciec dziecka jest nieznany,

c)

powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d)

sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wskazać należy, że ustawa o świadczeniach rodzinnych nie zawiera definicji normatywnej pojęcia "ojciec nieznany" użytego w art. 7 pkt 5 lit. b oraz art. 11a ust. 1 pkt 2. Dla zdefiniowania tego pojęcia należy odnieść się do wykładni systemowej, czyli odnalezienia takiego przepisu prawa, który nawet w sposób pośredni podaje definicję użytego wyrażenia.

Pojęcie "ojca nieznanego" można doszukiwać się w ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm. - zwana dalej w skrócie a.s.c.) przy czym, nie jest to pojęcie zdefiniowane wprost, ale wynika z zastosowania reguł interpretacyjnych niżej opisanych. Stosownie do art. 3 tej ustawy stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. Z przepisu art. 42 a.s.c. wynika, że jeżeli stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa (ust. 1). Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki z odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi" (ust. 2).

Poza przypadkami wymienionymi w tym przepisie a mianowicie: domniemaniem ojcostwa, uznaniem dziecka i sądowym ustaleniem ojcostwa istnieje stan, dający podstawę do stwierdzenia, że ojciec dziecka jest nieznany. Zasady odnotowywania w aktach urodzenia uznania dziecka reguluje art. 44 a.s.c.

Stosownie do art. 76 k.p.a. dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Gdy w zupełnym odpisie aktu urodzenia nie podano nazwisko ojca, tylko uczyniono adnotację w trybie art. 42 ust. 2 a.s.c. oznacza to, że ojciec dziecka nie jest znany, bo gdyby był znany, to zostałoby to zapisane w aktach stanu cywilnego. Treść aktu urodzenia dziecka może być zmieniona w wyniku uznania dziecka przez ojca lub prawomocnie zakończonego procesu o ustalenie ojcostwa. Dopóki nie zostanie zmieniona treść aktu cywilnego istnieje domniemanie, że okoliczności w nim zawarte są prawdziwe, co wynika z treść art. 3 a.s.c.

Stan cywilny dziecka określają zapisy w aktach stanu cywilnego, w tym również okoliczność, że ojciec dziecka jest nieznany i dopóki na drodze sądowej nie nastąpi prawomocne ustalenie ojcostwa, lub nie nastąpi uznanie przez ojca dziecka, treść aktu urodzenia daje podstawę matce dziecka do traktowania jej jako osoby samotnie wychowującej dziecko, którego ojciec jest nieznany. Okoliczność, że ojciec dziecka jest nieznany stosownie do art. 3 u.s.c. stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego, a w przypadku aktu urodzenia zapisów dokonanych w sposób określony art. 42 ust. 2 tej ustawy, które są skuteczne erga omnes do czasu ich zmiany wobec uznania dziecka albo sądowego ustalenia ojcostwa. Innymi słowy przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych jak i ustawy o aktach stanu cywilnego nie wymagają prowadzenia postępowania w celu stwierdzenia, że ojciec dziecka jest nieznany.

Zważyć również należy, że ustawa o świadczeniach rodzinnych dotyczy jednej z form pomocy Państwa w wychowaniu dzieci, które pozostają w określonej sytuacji finansowej i zdrowotnej, a sama ustawa w art. 23 ust. 4a i 4b, art. 25, art. 28 i art. 23 mechanizmy stwarzające gwarancje należytego ustalenia stanu faktycznego i jego monitorowanie w okresie, gdy świadczenie zostało przyznane, a w przypadkach określonych w ustawie dopuszczają nawet zmianę decyzji bez zgody strony, którą przyznano świadczenie rodzinne.

Podkreślenia dalej wymaga, że postępowanie wznowieniowe jest kilkuetapowe, zgodnie z art. 149 § 2 k.p.a. postanowienie o wznowieniu postępowania stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Po przeprowadzenia tego postępowania właściwy organ wydaje decyzję, w której:

1)

odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, albo

2)

uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.

W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek okoliczności, o których mowa w art. 146, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji (art. 151 § 1 i § 2 k.p.a.).

W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy zważyć należy, że rozpatrując ponownie co do istoty wniosek skarżącej z dnia 3 września 2009 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, organ posiada już obecnie dokumenty urzędowe (akty stanu cywilnego) wskazujące na fakt, iż córka skarżącej B. E. J. została uznana przez jej biologicznego ojca -(...), który złożył stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego w dniu (...).

W orzecznictwie sądowym ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym zagraniczne akty stanu cywilnego posiadają na terenie Polski moc dowodową taką samą, jak polskie akty stanu cywilnego. Moc dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego nie zależy przy tym, od ich wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcji) (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). Transkrypcja nie ma charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie transponowaniem pod względem językowym i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzędowy i w obowiązującej tu formie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów. Zagraniczny akt urodzenia stanowi wyłączny dowód nie tylko daty i miejsca urodzenia dziecka, ale również innych danych zawartych w tym akcie, a w szczególności dokonanych w terminie późniejszym, wpisanych w formie wzmianki dodatkowej. Wzmianki dodatkowe z chwilą wpisania do aktu stanu cywilnego stają się integralną częścią tego aktu, a zatem posiadają taką samą moc dowodową, jak dane zawarte w jego zasadniczej części (vide uchwała w składzie 7 sędziów z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt III CZP 58/12, opubl. OSNC 2013/5/55, postanowienie SN z dnia 16 marca 2007 r. sygn. akt III CSK 380/06, publ. Lex nr 457689, wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r. sygn. akt II OSK 2601/12 LEX nr 1487595).

Z kolei zgodnie z art. 73 ust. 1 a.s.c. (obecnie obowiązującym brzmieniu) akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Na podstawie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wpisuje się z urzędu wzmianki dodatkowe lub zamieszcza przypiski w akcie stanu cywilnego sporządzonym w polskich księgach stanu cywilnego, jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego przesłano do kraju w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę aktów stanu cywilnego (ust. 3). Kierownik urzędu stanu cywilnego może wpisać wzmiankę dodatkową lub zamieścić przypisek na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania (ust. 4).

Wskazać w tym miejscu przyjdzie, że zgodnie z art. 3 pkt 6 u.ś.r., pojęcie "rodzina" oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (...), osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; (art. 3 pkt 17a).

Powyższe oznacza, że od dnia dokonania stosownej wzmianki o uznaniu dziecka w zagranicznym akcie urodzenia - dokumencie urzędowym, nie można już twierdzić, że ojciec dziecka skarżącej jest nieznany gdyż jest nim bezsprzecznie (...) - obywatel i mieszkaniec (...) (kraju członkowskiego Unii Europejskiej). Wbrew zarzutom skargi nie jest tu istotna data dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiej księgi urodzeń. Nie znajduje również potwierdzenia w zgromadzonym materialne dowodowym, oraz sprzeczny z oświadczeniami skarżącej złożonymi w toku postępowania administracyjnego, jest zarzut, zgodnie z którym to Burmistrz (...) (Kierownika USC w (...)) przyjął oświadczenie o uznaniu dziecka. Z dokumentów sprawy wynika, że uznanie dziecka nastąpiło (...) w obecności notariusza oraz skarżącej.

Ta okoliczność faktyczna w konsekwencji oznacza, że rozważając kwestię przysługiwania prawa do świadczeń rodzinnych na skutek przedmiotowego wniosku należało także rozważyć czy i w jakim zakresie mają w niniejszej sprawie zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozumieniu art. 3 pkt 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz.UE.L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz.UE.L 284 z 30.10.2009, str. 1).

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 u.ś.r., pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, należy do właściwości samorządu województwa. Szczegółową regulację trybu postępowania oraz właściwości organów w przypadku stwierdzenia, że członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zawiera art. 23a u.ś.r. Sytuacja taka, w ocenie Sądu zaistniała w niniejszej sprawie.

W myśl ust. 1 art. 23a u.ś.r. w takim przypadku organ właściwy (tu Burmistrz Miasta Lipna) przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa.

W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, o którym mowa w ust. 1, po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ust. 2). W powyższych przypadkach to marszałek województwa (lub w jego imieniu upoważniony pracownik) ustala czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ust. 3). Zgodnie z ust. 4 art. 23a u.ś.r. w przypadku, gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 21.

W przypadku gdy marszałek województwa, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ust. 5). Wówczas marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 21 od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ust. 6).

W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ust. 7):

1)

przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

2)

informuje o tym fakcie organ właściwy - w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

W myśl ust. 8, organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, ustala prawo do świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Nadto zgodnie z art. 23 ust. 9 marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepis art. 30 stosuje się odpowiednio.

Powyższa regulacja jednoznacznie wskazuje, iż z chwilą, gdy wyszła na jaw nowa istotna dla sprawy okoliczność, iż ojcem dziecka wnioskodawczyni, a zatem również członkiem jej rodziny w rozumieniu art. 3 pkt 6 u.ś.r., jest (...), Burmistrz Miasta (...), jako organ właściwy w myśl art. 20 u.ś.r., po wznowieniu postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 23a ust. 1 powinien wniosek wraz z dokumentacją przekazać niezwłocznie Marszałkowi Województwa (...). Na obecnym etapie postępowania, co wymaga podkreślenia stan ten trwa od marca 2012 r., nie jest właściwy do podejmowania żadnych czynności procesowych, zanim organ właściwy nie oceni i ustali czy w sprawie mają czy nie zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zagadnienie to stanowi prejudykat wobec możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy przez organ właściwy. Gdyby bowiem okazało się, ze te przepisy w istocie będą miały w sprawie zastosowanie, Burmistrza Miasta (...) nie byłby organem rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia w sprawie przedmiotowych świadczeń rodzinnych. Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a., decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości jest dotknięta kwalifikowaną wadą nieważności.

Stwierdzić przyjdzie, iż utrzymując w mocy powyższą decyzję Burmistrza Miasta (...) z dnia (...). zaskarżoną decyzją z dnia (...) Kolegium całkowicie pominęło powyższą istotną okoliczność oraz adekwatne normy prawne, utrzymując w mocy wadliwą decyzję organu pierwszej instancji z naruszeniem przepisów postępowania oraz prawa materialnego, które mogą mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Z powyższych przyczyn, na obecnym etapie postępowania administracyjnego, Sąd nie może odnieść się do pozostałych merytorycznych zarzutów skargi, bowiem byłoby to przedwczesne. Sprawa musi zostać w pierwszej kolejności prawidłowo rozpatrzona przez właściwe organy w administracyjnym toku instancji.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i faktyczny sprawy Sąd uznał, że zaistniały podstawy do uchylenia zaskarżonej decyzji i utrzymanej w mocy decyzji organu pierwszej instancji, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na zasadzie art. 152 p.p.s.a., Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Wobec tego obowiązkiem organu będzie nadanie sprawie właściwego biegu zgodnie z powyższymi wskazaniami i oceną prawną. W szczególności organ uwzględni, że w każdej sprawie, która podlega przekazaniu marszałkowi województwa z uwagi na zamieszkiwanie członka rodziny wnioskodawcy za granicą, to marszałek województwa uprawniony jest samodzielnie ustalić, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i w zależności od dokonanej oceny dokonać merytorycznego rozstrzygnięcia lub zwrotu wniosku organowi, który sprawę przekazał.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.