Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 stycznia 2007 r.
II SA/Bd 976/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nakazu likwidacji otworów okiennych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 września 2006 r. J. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nakazu likwidacji otworów okiennych.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) do pisma należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Wobec powyższego pismem z dnia 25 października 2006 r. skarżąca została wezwana w terminie 7 dni do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych z pouczeniem, że nieusunięcie powyższych braków skargi w tym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej w dniu 27 października 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 8). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi w zakreślonym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął z dniem 3 listopada 2006 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.