Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 21 listopada 2006 r.
II SA/Bd 965/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zofii D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2006 r. Zofia D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) 2006 r., nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 cyt. ustawy skarżąca zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 października 2006 r. została wezwana do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu w kwocie 500 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącej dnia 25 października 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 8). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżąca nie uiściła wpisu należnego od skargi w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął bezskutecznie z dniem 2 listopada 2006 r.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.