Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 października 2006 r.
II SA/Bd 958/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 18 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie budowy dodatkowego odcinka jezdni postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 września 2006 r. S. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) 2006 r., Nr (...) w przedmiocie budowy dodatkowego odcinka jezdni.

W odpowiedzi na skargę organ administracyjny wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych organu zwrotnego potwierdzenia odbioru, skarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 9 sierpnia 2006 r., termin trzydziestodniowy na wniesienie skargi upłynął zatem z dniem 8 września 2006 r. Tymczasem skarga została wniesiona dopiero w dniu 10 września 2006 r. (data stempla pocztowego na kopercie k. 3), a więc z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd skargę odrzucił.