Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 30 stycznia 2007 r.
II SA/Bd 950/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Włodarska, Asesor Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 stycznia 2007 r. sprawy ze skargi Kazimierza N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) 2006 r. nr (...) w przedmiocie uprawnień do prowadzenia pojazdów oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) 2006 r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., po rozpatrzeniu odwołania Kazimierza N., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) 2006 r. nr (...) cofającą wyżej wymienionemu uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. A, B, D, T na okres 1 roku licząc okres cofnięcia od 6 lipca 2006 r., to jest od dnia zwrotu prawa jazdy nr (...).

Decyzja organu I instancji wydana została w wykonaniu przekazanego mu przez Sąd Rejonowy - XVI Wydział Grodzki w B. w dniu (...) 2006 r. (data wpływu) prawomocnego wyroku tego sądu z dnia 19 sierpnia 2005 r. orzekającego wobec Kazimierza N. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na 1 rok w związku z uznaniem go winnym kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości. Jako podstawę prawną tej decyzji powołano przepis art. 182 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)

W odwołaniu od powyższej decyzji Kazimierz N. podniósł, iż Sąd nie poinformował go o obowiązku zdania prawa jazdy, lecz będąc przezeń pouczony, przez okres roku nie korzystał z niego i nie prowadził pojazdów.

Wezwanie go, zaś przez Wydział Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta B. pod koniec okresu orzeczonego środka karnego do zwrotu wymienionego dokumentu spowodowało, że przez kolejny rok nie będzie mógł się nim posługiwać.

Uzasadniając swą decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, iż bezspornym jest, że wyrok sądowy organ Komunikacji Urzędu Miasta otrzymał dopiero w czerwcu 2006 r., w związku z czym nie jest odpowiedzialny za wydanie decyzji z tak dużym opóźnieniem w stosunku do daty wyroku, przy czym cofnięcie uprawnień licząc od dnia oddania prawa jazdy było prawidłowe.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kazimierz N. zarzucił, iż nie może ponosić konsekwencji niepoinformowania go o konieczności oddania prawa jazdy, w związku z czym, ze względu na uprawomocnienie się wyroku w dniu 27 sierpnia 2006 r., orzeczony wobec niego okres zakazu prowadzenia pojazdów upłynął w dniu 27 sierpnia 2006 r. W tej sytuacji orzeczenie o cofnięciu mu uprawnień począwszy od 6 lipca 2006 r. jest bezpodstawne.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga jest bezzasadna, bowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Przepis art. 182 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy obliguje właściwy organ do cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie orzeczonym przez sąd.

Orzeczenie sądu co do zasady staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia (art. 9 KKw). W związku z tym sąd, kierując niezwłocznie po uprawomocnieniu orzeczenie do wykonania, winien stosownie do art. 11 § 1 w związku z art. 182 § 1 KKw przesłać jego odpis, w przypadku orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, organowi samorządu właściwemu dla miejsca zamieszkania skarżącego.

Odpis wyroku z dnia 19 sierpnia 2005 r., który - jak oświadczył Kazimierz N. - uprawomocnił się 27 sierpnia 2005 r., wpłynął z Sądu Rejonowego w B. do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy - do wiadomości i wykonania w dniu 23 czerwca 2006 r. Z wyroku wynika, iż orzekając zakaz prowadzenia pojazdów Sąd nie nałożył na wyżej wymienionego obowiązku zwrotu prawa jazdy, jakkolwiek winien to uczynić zgodnie z treścią art. 43 § 3 Kodeksu karnego. Stosownie przy tym do powyższego przepisu, do chwili wywiązania się przez skarżącego z obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, okres na który orzeczono zakaz nie rozpoczyna biegu.

Skoro Sąd nie zastosował się do art. 43 § 3 k.k., do zwrotu prawa jazdy pismem z dnia (...) 2006 r. wezwał Kazimierza N. organ samorządu. Tenże osobiście oddał żądany dokument w dniu (...) 2006 r. Z tą też datą Prezydent Miasta B. wydał decyzję cofająca stronie uprawnienia do prowadzenia pojazdów począwszy od 6 lipca 2006 r.

Określając datę początkową rocznego okresu pozbawienia uprawnień organ I instancji związany był treścią art. 43 § 3 k.k. i nie mógł wskazać innego dnia aniżeli dzień, w którym nastąpił zwrot do organu prawa jazdy.

Jak wynika z akt sprawy Sąd Rejonowy w B. przesyłając organowi I instancji odpis wyroku z 19 sierpnia 2005 r. również nie wskazał daty, od jakiej należy zacząć wykonywanie środka karnego, będąc do tego obligowany przepisem art. 184 KKw.

Jakkolwiek art. 13 § 1 KKw uprawnia organ wykonujący orzeczenie do zwrócenia się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości co do wykonania orzeczenia, wystąpienie w przypadku niniejszej sprawy do Sądu Rejonowego w B. o wskazanie daty początkowej biegu terminu zakazu prowadzenia pojazdów, nie prowadziłaby do korzystnego dla skarżącego rozwiązania biorąc pod uwagę datę przekazania organowi I instancji wyroku, o którym tenże organ wcześniej nie mógł wiedzieć i okoliczność, że przed zwrotem prawa jazdy, jak już wcześniej wskazano, okres na który orzeczono zakaz, nie biegnie. W przypadku bowiem podania przez Sąd daty nawet wcześniej od daty wpływu wyroku do Urzędu Miasta B., organ I instancji dopiero po otrzymaniu postanowienia w tym przedmiocie zwróciłyby się do skarżącego o zwrot dokumentu, co miałoby miejsce znacznie później niż w sprawie to uczyniono, a w konsekwencji data otrzymania prawa jazdy przez organ byłaby, znacznie bardziej odległa do momentu uprawomocnienia się wyroku i dopiero od tej daty można byłoby liczyć początek biegu rocznego okresu cofnięcia uprawnień.

Natomiast nie było żadnych przeszkód by sam skarżący nie mając przez blisko rok informacji co do sposobu wykonania orzeczonego wobec niego środka karnego, zwrócił się wcześniej sam z zapytaniem do Sądu Rejonowego w B. w tym przedmiocie, co niewątpliwie przyspieszyłoby przekazanie przezeń wyroku organowi do wykonania.

Uznając, iż w świetle okoliczności niniejszej sprawy zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja Prezydenta Miasta B. nie naruszały w zakresie wyznaczonego czasookresu cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów przepisów prawa, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) należało orzec jak w sentencji.