Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613657

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 8 października 2014 r.
II SA/Bd 892/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz.

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski (spr.), Leszek Tyliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 8 października 2014 r. sprawy ze skargi D.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz Miasta i Gminy S. K. na podstawie art. 104, art. 130 § 4 k.p.a. oraz art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 2a, ust. 4, art. 26 ust. 1, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3) i Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) po rozpatrzeniu wniosku, przez D. K. - decyzją... z... 2014 r. przyznał D. K. bezterminowo zasiłek pielęgnacyjny w kwocie...zł miesięcznie od... 2014 r. Odwołując się od decyzji D. K. nie zgodził się z datą początkową przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, wskazując, że świadczenie winno zostać mu przyznane od dnia... 2012 r., tj. od daty istnienia stopnia niepełnosprawności.

SKO w B. decyzją z... 2014 r. nr... na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2, art. 17 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 79, poz. 856 z 2001 r. z zm.), art. 16 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 2 ww. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. i art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, wskazując że zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (ust. 2a).

W skardze D. K. stwierdził, że skoro ma przyznany umiarkowany stopień od... 2012 r. to również zasiłek pielęgnacyjny powinien być wypłacony od tego dnia a nie od... 2014 r. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 143, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej, przy czym zgadnie z § 2 tegoż artykułu kontrola o której mowa, jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd rozpoznaje sprawę rozstrzygniętą w zaskarżonej decyzji ostatecznej bądź w postanowieniu z punktu widzenia legalności, tj. zgodności z prawem całego toku postępowania administracyjnego i prawidłowości zastosowania przepisów prawa materialnego. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi i uchylenie zaskarżonej decyzji bądź postanowienia w całości lub w części następuje wtedy gdy sąd stwierdzi:

a)

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

b)

naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

c)

inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Natomiast stosownie do przepisów art. 134 § 1 oraz art. 133 § 1 ww. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy.

Z akt sprawy natomiast wynika, że w dniu... 2014 r. do organu pierwszej instancji wpłynął wniosek skarżącego D. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Z akt wynika również w sposób nie budzący najmniejszej wątpliwości, że w dniu... 2014 skarżący D. K. złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. W orzeczeniu z... 2014 r. nr... organ ten stwierdził u skarżącego lekki stopień niepełnosprawności od... 2012 r. Po rozpatrzeniu odwołania skarżącego Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. w swoim orzeczeniu nr... z... 2014 r. stwierdził u skarżącego umiarkowany stopień niepełnosprawności od... 2012 r. W oparciu o te rozstrzygnięcie zostały wydane decyzje, o których mowa w części wstępnej niniejszego uzasadnienia.

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze prawidłowo przywołane w podstawie prawnej obu ww. decyzji. W rozdziale 6 tej ustawy noszącym tytuł "Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych" znajdują się przepisy art. 24 ust. 2 i 2a z których wynika, że prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Konfrontacja tych jednoznacznych w swojej treści przepisów z aktami sprawy, prowadzi Sąd do wniosku, iż skarżącemu prawidłowo przyznano zasiłek pielęgnacyjny,

od dnia... 2014 r., ponieważ wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wpłynął do właściwego organu w... 2014 r. Następnie w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia w tym zakresie skarżący złożył wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Przywołana ustawa jakimkolwiek przepisem nie uprawnia organów administracji do przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego z inną datą wsteczną. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego niezgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia... 2012 r. jak chce tego skarżący stanowiłoby oczywiste i rażące naruszenia prawa.

W tym stanie rzeczy nie dopatrując się naruszenia przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wskazanych w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji przepisów wykonawczych do tej ustawy i nie dopatrując się naruszenia jakichkolwiek innych przepisów obowiązującego prawa - wobec braku przesłanek z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stosownie do art. 151 tej ustawy Sąd skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.