Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859931

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 30 stycznia 2013 r.
II SA/Bd 851/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski (spr.), Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi J.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.