Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858388

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 849/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński (spr.).

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski, Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję SKO we W. z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.