Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875455

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2013 r.
II SA/Bd 842/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski (spr.), Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 listopada 2013 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.