II SA/Bd 807/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576122

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. II SA/Bd 807/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. i R. R. na decyzję Wojewody z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. R. i R. R. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2018 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczone zostało skutecznie skarżącym w dniu 27 lipca 2018 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 23-13 sądowych).

Termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi upłynął w dniu 3 sierpnia 2018 r. jednakże we wskazanym powyżej terminie skarżący nie uiścili wymaganego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2018 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w wysokości 200 zł, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 27 lipca 2018 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. - 12-13 akt sądowych). Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego obowiązku upłynął w dniu 3 sierpnia 2018 r. W tym terminie strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.