Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2899842

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 lipca 2011 r.
II SA/Bd 780/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję (...) Inspektora Pracy w B. z dnia (...) maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze postanawia: na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie W. C. w charakterze pełnomocnika procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.