Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885514

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 września 2012 r.
II SA/Bd 664/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski (spr.), Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 września 2012 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.