Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 stycznia 2009 r.
II SA/Bd 658/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej (..) Urzędu Wojewódzkiego w (..) z dnia (..) lipca 2008 r. Nr (..) w przedmiocie udzielenia pomocy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (..) lipca 2008 r., wniesionej w dniu (..) lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem (..) W. K. zażądała: "sprawdzenia prawdziwości oraz zgodności z przepisami obowiązującego prawa... ustaleń dokonanych przez Dyrektora J. H. w decyzji (..]" oraz " unieważnienia tej decyzji." Postanowieniem z 23 października 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił tę skargę.

W dniu (..) sierpnia 2008 r. skarżąca wniosła również pismo, w którym "ponowiła skargę z (..) lipca 2008 r. na zachowanie Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej (..]Urzędu Wojewódzkiego w (..) ([..]).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie o art. 3 § 2 pkt 8 powołanej ustawy sąd jest właściwy w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt1-4 tego przepisu.

Zgodnie zaś z treścią art. 3 § 2 pkt1-4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na decyzje administracyjne (pkt1), postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie w sprawie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (pkt2), postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie (pkt3), a także inne niż wyżej wymienione akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącego uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (pkt4). Wobec uregulowania zakresu kognicji sądów administracyjnych brak jest przesłanek do przyjęcia, że sprawa niniejsza podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Wniesiona w niniejszej sprawie skarga dotyczy pisma organu administracji publicznej, w którym to piśmie organ wyłącznie udzielił skarżącej wyjaśnień w związku z jej pismem z dnia (..) czerwca 2008 r.

Skarżąca błędnie interpretuje treść przedmiotowego pisma uznając, że ma ono charakter decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna to jednostronna czynność prawna z zakresu prawa administracyjnego skierowana na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych.

Zaskarżone pismo nie spełnia kryteriów decyzji administracyjnej. W katalogu tych spraw nie mieszczą się pisma, które nie spełniają kryteriów przewidzianych przepisami prawa jako podlegające zaskarżeniu, a zawierają tylko informację przeznaczoną dla strony.

Uznając, że pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2008 r. nie zawiera jakiejkolwiek konkretyzacji normy materialnoprawnej, skarga nie może odnieść zamierzonego skutku i jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.