Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2813563

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2016 r.
II SA/Bd 609/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sędziowie WSA: Elżbieta Piechowiak (spr.), Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi Ł.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.