Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573584

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 października 2018 r.
II SA/Bd 602/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. na decyzję Wojewody z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych postanawia sprostować z urzędu sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 602/18 w ten sposób, że zmienić oznaczenie sędziego sprawozdawcy skreślając przy nazwisku WSA Joanny Janiszewskiej-Ziołek zwrot " (spr.)" i wpisać zwrot " (spr.)" przy nazwisku sędziego WSA Grzegorza Saniewskiego.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki pisarskie.

Sprostowanie orzeczenia sądowego jest konstrukcją procesową, która ma na celu naprawienie jego wadliwości przez nadanie mu takiego brzmienia, jakie sąd zamierzał, która jednocześnie nie może prowadzić do zmiany lub uchylenia tego orzeczenia. Wobec powyższego przedmiotem sprostowania mogą być wyłącznie ujawnione w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie lub rachunkowe albo inne oczywiste omyłki, które mogą dotyczyć m.in. oznaczenia stron czy innych uczestników postępowania, oznaczenia (daty, znaku, sygnatury) zaskarżonego aktu lub czynności oraz nazwy organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność, przy czym nieprawidłowości te muszą mieć charakter oczywisty (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r., sygn. akt II OZ 665/13 oraz z dnia 2 października 2010 r., sygn. akt II OSK 631/12, dostępne w centralnej bazie orzeczeń sądów administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2018 r., sygn. akt II SA/Bd 602/18, sprostowano błędnie oznaczenie sędziego sprawozdawcy. Jak bowiem jednoznacznie wynika z akta sprawy, w tym w szczególności z zarządzenia przewodniczącego Wydziału II tutejszego Sądu z dnia 30 maja 2018 r., sprawozdawcą w niniejszej sprawie był sędzia WSA Grzegorz Saniewski, a nie jak błędnie wskazano sędzia WSA Joanna Janiszewska-Ziołek.

Wobec faktu, że oczywistość omyłki nie budzi wątpliwości, zaś jej zakres nie sprzeciwia się możliwości dokonania sprostowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 156 § 1 i § 2 zd. 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji niniejszego wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.