Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703785

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 lipca 2019 r.
II SA/Bd 541/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2019 r. H. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2019 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego.

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) czerwca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania wskazując, że uwzględniło w całości skargę H. S. uchylając decyzją z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...), zaskarżoną decyzję i orzekając, co do istoty sprawy.

W piśmie z dnia (...) lipca 2019 r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.- dalej p.p.s.a.), sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnie skargę, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie zaś z treścią art. 60 ww. ustawy, cofnięcie skargi wiąże sąd. Jedynie w sytuacjach, gdy cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie skarżąca skutecznie cofnęła skargę, albowiem czynność jej nie zmierza do obejścia prawa i w związku, z czym cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.