Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817762

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 września 2016 r.
II SA/Bd 375/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wichrowski.

Sędziowie WSA: Jerzy Bortkiewicz (spr.), Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2016 r. sprawy ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego na zakup okularów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.