II SA/Bd 363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2500038

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r. II SA/Bd 363/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Katarzyna Korycka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. D. na postanowienie Inspektor Sanitarny z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 lutego 2018 r. M. D. reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Inspektor Sanitarny z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi, gdyż kognicja sądu administracyjnego nie obejmuje w aktualnym stanie prawnym orzekania w sprawie postanowień, przedmiotem, których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Zarządzeniem z dnia 20 marca 2018 r. Przewodniczący Wydziału wezwał pełnomocnika skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przez wojewódzkim sądem administracyjnym lub przez sądami administracyjnymi. Sąd w pouczeniu, skierowanym do pełnomocnika skarżącego wskazał, że w wypadku, gdy strona nie uzupełni braków formalnych skargi w zakreślonym terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, nastąpi odrzucenie skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania wynika, że zostało one doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że sąd bada z urzędu dopuszczalność skargi, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, jakie zostały wymienione enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.").

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie zaistniały ww. przesłanki do odrzucenia skargi.

Jeśli chodzi o kwestię braków formalnych skargi należy wskazać, że sąd wezwał pełnomocnika strony do nadesłania pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym, pouczając go, że niewykonanie zarządzenia w terminie 7 dni będzie skutkowało odrzuceniem skargi. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi w dniu 12 kwietnia 2018 r., zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął bezskutecznie 19 kwietnia 2018 r.

Ponadto, jak wskazano wyżej, sąd z urzędu bada również inne warunki dopuszczalności skargi w tym czy sprawa należy do kognicji sądu administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Zauważyć należy, że skarga w niniejszej sprawie dotyczy postanowienia w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów. Z treści powołanego powyżej art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. wyraźnie wynika, że przepis ten wyłącza możliwość wniesienia skargi na takie postanowienie, zatem nie jest ono zaskarżalne.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.