Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723094

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 17 września 2019 r.
II SA/Bd 317/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. D. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) sierpnia 2019 r. (k. 9 akt sądowych).

W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi - pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z powyższym, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, wskazując jednocześnie na siedmiodniowy termin, w którym obowiązek ten winien zostać wykonany, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) sierpnia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania k. - 9 akt sądowych). Mając na uwadze powyższe należało stwierdzić, iż ustawowy termin do wykonania nałożonego obowiązku upłynął w dniu (...) sierpnia 2019 r. W tym terminie strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.