Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897923

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 19 maja 2011 r.
II SA/Bd 296/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak (spr.).

Sędziowie: NSA Wiesław Czerwiński, WSA Jarosław Wichrowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 maja 2011 r. sprawy ze skargi P. Z. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.