Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890589

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
II SA/Bd 216/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.).

Sędziowie WSA: Wojciech Jarzembski, Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi T. M. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z dnia (...) 2011 r. nr (...) w przedmiocie wydalenia ze służby oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.