Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122101

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2012 r.
II SA/Bd 154/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2012 r., Nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 stycznia 2011 r. Gmina (...), reprezentowana przez Wójta Gminy (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia z dnia (...) stycznia 2012 r., Nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Zaskarżoną decyzją Kolegium uchyliło decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) grudnia 2011 r. Nr (...), ustalającą dla A. R. opłatę adiacencką w wysokości (...) zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w T. przy ul. W., nr geod. (...), o pow. (...) ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr (...), wskutek stworzenia warunków do korzystania z nowo przebudowanej drogi wraz z odwodnieniem zewnętrznym, umarzając jednocześnie postępowanie w pierwszej instancji.

W skardze podniesiony został zarzut naruszenia art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.), poprzez przyjęcie, że wykonana inwestycja drogowa nie stworzyła warunków do korzystania z wybudowanej drogi oraz przyjęcie definicji "budowa drogi' i "przebudowa drogi" z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 205, poz. 2086 ze zm.).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej odrzucenie, z uwagi na to, iż skarga została wniesiona przez organ nie mający do tego legitymacji procesowej i w konsekwencji nie będący stroną postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych, bez rozpoznawania zawartych w niej zarzutów.

Jak stanowi art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.

Złożona do sądu administracyjnego skarga opierać się musi na istnieniu związku pomiędzy sferą praw i obowiązków skarżącego, a zaskarżonym aktem. Innymi słowy skarżący musi mieć interes prawny w przeprowadzeniu sądowej kontroli zgodności zaskarżonego aktu lub czynności z prawem, a także interes prawny w doprowadzeniu do stanu zgodnego z obiektywnie pojętym porządkiem prawnym.

W związku z powyższym rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy wnosząca skargę Gmina (...) jest podmiotem legitymowanym do jej wniesienia, czyli czy posiada interes prawny w niniejszej sprawie.

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentuje pogląd, iż powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy sądowoadministracyjnego. Pogląd taki wyrażony został m.in. w postanowieniu NSA z dnia 15 października 1990 r., sygn. akt SA/Wr 990/90 (LEX nr 10166), w którym Sąd uznał, że "w ustawowej roli organu orzekającego nie ma miejsca na jego własny interes prawny lub obowiązek także wówczas, gdy w rzeczywistości decyzja dotyka jednak bezpośrednio lub pośrednio jego praw lub obowiązków". W postanowieniu tym podkreślono, że nie jest możliwe jednoczesne występowanie w postępowaniu jako strona kierująca się własnym interesem prawnym i jako organ prowadzący postępowanie. Z tego też powodu przyjęto, że gmina nie jest stroną postępowania w indywidualnej sprawie, w której decyzję w pierwszej instancji wydał wójt tejże gminy (tak: w wyroku NSA z dnia 7 grudnia 2005 r., sygn. akt I OSK 521/05 (LEX nr 189858), postanowieniu NSA z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. akt I OSK 386/05 (LEX nr 194022), w uchwale NSA z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt OPS 1/03 (LEX nr 79089)).

Konkludując - jednostka samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję w sprawie w pierwszej instancji nie ma legitymacji skargowej do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego, wydaną w tejże sprawie. Organ samorządowy, w zakresie w jakim wykonuje funkcję organu administracji publicznej nie jest uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego, jako interes osoby prawnej. Jednostka samorządowa nie może występować raz w roli organu wydającego decyzję, a innym razem jako strona postępowania w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się załatwiana sprawa.

Powyższe, utrwalone w orzecznictwie stanowisko wskazuje, iż Gmina (...), wydająca decyzję pierwszej instancji w przedmiotowej sprawie, nie posiada legitymacji skargowej do wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję wydaną w tejże sprawie w drugiej instancji.

Z tego względu, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę, jako niedopuszczalną, odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.