Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892930

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 stycznia 2011 r.
II SA/Bd 1533/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz.

Sędziowie WSA: Grzegorz Saniewski (spr.), Grażyna Malinowska-Wasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi S. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.