Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789658

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 lutego 2011 r.
II SA/Bd 1430/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Malinowska - Wasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w T. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie o sygn. II SA/Bd 1430/10, poprzez dodanie słowa " (spr.)" przy nazwisku sędziego sprawozdawcy, sędziego WSA Grażyny Malinowskiej - Wasik.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Spółki A w T. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) października 2010 r. nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej.

W sentencji wyroku, w wyniku omyłki pisarskiej nie oznaczono sędziego będącego w niniejszej sprawie sędzią sprawozdawcą - sędziego WSA Grażyny Malinowskiej - Wasik.

O oczywistości tej omyłki świadczy zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 grudnia 2010 r., wyznaczające sędziego WSA Grażynę Malinowską - Wasik, jako sędziego sprawozdawcę w sprawie II SA/Bd 1430/10.

W związku z tym na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.