Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220530

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1382/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) Sp. z o.o. w (...) wywiodła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z 4 listopada 2016 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 400 zł. Odpis zarządzenia pełnomocnik skarżącej otrzymał w dniu 28 listopada 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, p.p.s.a. (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.

Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

W myśl § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis w przedmiotowej sprawie wynosi 400 zł.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne pełnomocnik skarżącej został wezwany (odpis zarządzenia doręczono skutecznie pełnomocnikowi w dniu 28 listopada 2016 r., potwierdzenie odbioru - akta sądowe, k. - 42) do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 400 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wpis od skargi w zakreślonym terminie, który upłynął 5 grudnia 2016 r. nie został uiszczony. Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.