Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884361

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 lutego 2012 r.
II SA/Bd 1214/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.).

Sędziowie WSA: Grażyna Malinowska-Wasik, Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 lutego 2012 r. sprawy ze skargi L. Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.