Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858386

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1212/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sędziowie WSA: Jarosław Wichrowski (spr.), Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.