Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 14 grudnia 2011 r.
II SA/Bd 1188/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie uprawnienia do kierowania pojazdami postanowił: oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 listopada 2011 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) J.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Podał, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni (...) ha. Posiada dom o powierzchni (...) m2. Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Zarządzeniem z dnia 25 listopada 2011 r. zobowiązano stronę skarżącą do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania dokumentów obrazujących jej sytuację majątkową i finansową. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu (...) listopada 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.).

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga, że zarządzeniem z dnia 25 listopada 2011 r. zobowiązano stronę skarżącą do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania dokumentów obrazujących jej sytuację majątkową i finansową. Skarżący przy piśmie z dnia 8 grudnia 2011 r. wywiązał się z nałożonego nań obowiązku w nieznacznym stopniu, ponieważ nadesłał jedynie kserokopie decyzji odnoszących się do 10 punktu zarządzenia.

Wobec powyższego należy uznać, że strona skarżąca nie wykonała zobowiązania, zatem nie było możliwości dokonania całościowej oceny materiału, co skutkowało oddaleniem wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.