Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858040

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 3 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1179/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.).

Sędziowie WSA: Leszek Tyliński, Wojciech Jarzembski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 3 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi H. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.