Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610769

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 września 2014 r.
II SA/Bd 1140/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M.T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ze skargi M. T. na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 20 stycznia 2014 r. odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 5 grudnia 2013 r. o odrzuceniu skargi na uchwałę Rady Gminy (...) z dnia (...)2013 r., nr (...).

Odpis tego postanowienia wraz z jego uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu 17 czerwca 2014 r. W dniu 28 lipca 2014 r. strona skarżąca, złożyła zażalenie na postanowienia z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Skuteczne wniesienie zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej powoływanej jako "p.p.s.a."). Należy w związku z tym wskazać, iż zgodnie z art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

W niniejszej sprawie odpis postanowienia z dnia 16 maja 2014 r. wraz z jego uzasadnieniem zgodnie z art. 67 § 5 p.p.s.a. został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 17 czerwca 2014 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru k. - 119 akt sądowych). Wobec tego termin do złożenia zażalenia upływał dla skarżącego w dniu 24 czerwca 2014 r. W związku z powyższym zażalenie złożone osobiście przez skarżącego w dniu 28 lipca 2014 r. uznać należy za wniesione z uchybieniem terminu.

Z uwagi na wyżej wskazaną okoliczność, zażalenie, stosownie do art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.