Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858018

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2014 r.
II SA/Bd 1137/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Włodarska, Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.